Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Czas obserwacyjny dla teleskopów optycznych

Teleskopy KAA otwarte są dla zainteresowanych obserwatorów. Czas obserwacyjny przyznawany jest przez Radę Użytkowników (Time Allocation Committee) na zasadzie konkursu. Konkursy odbywają się trzy razy w roku i obejmują każdorazowo jeden trymestr.

Kolejne trymestry i terminy zgłaszania wniosków:

  • Trymestr 1: 1 listopada do 28 lutego, termin składania wniosków: druga dekada października,
  • Trymestr 2: 1 marca do 30 czerwca, termin składania wniosków: druga dekada lutego,
  • Trymestr 3: 1 lipca do 30 października, termin składania wniosków: druga dekada czerwca.

Dokładne terminy składania wniosków ogłaszane są przez przewodniczącego Rady Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Oceniane są wyłącznie wnioski nadesłane w formacie postscript lub pdf pocztą elektroniczną na adres przewodniczącego Rady Użytkowników gmac (at) umk.pl. Do przygotowania wniosku należy wykorzystać załączoną poniżej formatkę. Kierownicy zgłoszonych projektów obserwacyjnych oraz obserwatorzy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu korzystania z teleskopów optycznych Centrum Astronomii UMK.

Niezależnie od dokonanego przydziału czasu obserwacyjnego w ramach trymestru Rada Użytkowników może przyznać czas dla obserwacji nagle pojawiających się obiektów (Target of Oportunity - TO). Przydział czasu dla TO jest nadrzędny w stosunku do podziału czasu w ramach trymestru i prowadzący obserwacje ma obowiązek udostępnić teleskop obserwatorowi, któremu Rada Użytkowników przyznała czas TO bądź wykonać żądane obserwacje.

W przypadku konieczności dokonania testów teleskopu bądź instrumentów z przyczyn technicznych w każdej chwili Rada Użytkowników bądź Kierownik Katedry Astronomii i Astrofizyki może zarządzić zamianę dowolnej części przyznanego obserwatorowi czasu na czas techniczny.

Dodatkowo Kierownik Katedry Astronomii i Astrofizyki ma prawo dowolnie dysponować 10% czasu obserwacyjnego w każdym trymestrze (DDT).

ZałącznikWielkość
kaa.sty6.54 KB
prop_tmpl.tex3.65 KB
regulamin_korzystania_z_teleskopow-www.pdf2.22 MB